Ordningsföreskrifter

Utöver vad stadgarna föreskriver så ligger det medlem att följa föreningens ordningsföreskrifter.

Ansvar/försäkring

 • Varje medlem ska väl vårda, underhålla och aktsamt använda såväl lägenhet, som föreningens egendom i övrigt.
 • Som förtydligande av stadgarna 28§ beträffande vattenledningsskador, ingår ej skada på byggnad orsakad av bristfälligt underhåll av medlemmen och ej av föreningen. Täcker föreningens fastighetsförsäkring skadan, regleras denna genom att medlemmen erlägger föreningens självrisk.
 • Beträffande vattenskador från vattensäng och akvarium, gäller samma förutsättning som ovan.
 • Tänk på att ha ett betryggande hemförsäkringsskydd, samt att förse sin lägenhet med brandvarnare. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla lägenheter så den behövs inte för respektive medlem.
 • Medlem ska söka styrelsens medgivande innan det utförs ombyggnader eller installationer i lägenheten. Förändringar som avser el, vatten, tätskikt eller avlopp ska utföras av fackman enligt stadgarna § 28. Följer inte medlemmen detta, är denne ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägenheter som kan drabba föreningen. Kontakta styrelsen eller fastighetsförvaltare innan förändringar i lägenheten utförs. 
 • I de fall insekter eller ohyra upptäcks inom fastigheten, omgående kontakta Castor.

Trivsel

 • Ej utföra något som kan vara störande för övriga i fastigheten.
 • Ej utföra störande vattentappning för bad och dusch mellan 23.00-06.00. Gäller även disk- och tvättmaskiner.
 • Ej utföra sång och musik efter 23.00 så att kringboende störs. Undantag härifrån får göras endast av särskild, mera sällan förekommande anledning.
 • Iaktta tystnad nattetid, särskilt i trappuppgångar och vid stängning av dörrar.
 • Ej utföra arbeten (underhåll, borra eller spika i väggar) som kan störa grannar efter kl 20.00 eller före kl 07.00.
 • I övrigt iaktta sådan ordning att trevnad och nattro ej störs för övriga i fastigheten.
 • Ej blockera gård, trappor samt källargångar med skräp, lådor, cyklar, barnvagnar etc.
 • Vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, tork etc följa de  föreskrifter som utfärdats.
 • Tobaksrökning i allmänna utrymmen får inte förekomma.
 • Ej piska kläder, mattor etc från balkonger och fönster.
 • Ej sätta upp markiser, balkonggardiner och dylikt, eller från gård och gata synliga balkonglådor, än sådana som till färg och form godkänts av styrelsen.
 • Sätta upp utomhusantenner eller paraboler, annat än efter styrelsens medgivande och anvisningar.
 • Se till att hushållssoporna är väl slutna i paket innan de kastas i soptunnan. Stäng luckan.
 • Se till att våra husdjur är kopplade när vi rastar dem ute och att vi tar rätt på deras behov runt vårt hus.

Ekonomi

 • Ej reglera värmen inom lägenhet genom överdriven vädring.
 • Ej lämna ytterport öppen.
 • Ej lämna källardörrar olåsta samt att hålla trapp- och källardörrar stängda.
 • Iaktta sparsamhet med såväl varmt vatten som kallt. Kran får ej lämnas öppen medan vattenledningarna är avstängda för reparation.
 • Ej stänga av värmeelement under den kalla årstiden eller lämna fönster öppna i de rum där rör förekommer, så att därigenom risk för söndersprängning på grund av frysning kan uppkomma, samt att omedelbart låta avhjälpa fel på avlopp och övriga VVS-installationer.

Övrigt

 • Vid avflyttning/försäljning av lägenhet anmäla detta till fastighetsförvaltaren via Castor. Lägenheten kommer att besiktigas inför avflytt/försäljning. Nycklar till lägenhet, soprum, tvättkodlås och motorvärmare lämnas till nya bostadsrättsinnehavaren. All försäljning ska upprättas på av föreningen/Castor tillhandahållen överlåtelsehandling.
 • Utan styrelsens medgivande vidtaga skyltning genom anslag på husets ytterväggar eller i trappuppgångar.
 • Parkera fordon enligt skyltning inom fastighetens område och på sådant sätt att snöröjning, soptömning och räddningstjänst icke försvåras.
 • Bilparkering på entrésidan är förbjuden. Endast i- och urlastning tillåts.
 • Gästparkeringen är till för våra tillfälliga gäster och inte för oss som bor i huset. Det är inte tillåtet att upplåta gästparkeringen för annat än tillfälliga besökare. 
 • Vi behov av parkering kontakta fastighetsförvaltaren. Samtliga ska använda sina P-platser. Motorvärmareuttaget ska alltid låsas. Elsladdar får ej hänga kvar. Allt enligt gällande säkerhetsbestämmelser.

Medlemmen är skyldig att se till att dessa föreskrifter även följs av besökare och övriga inom hushållet.

Uppdaterade 2019-12-03